Villkor och Bestämmelser

C-pod Allmänna villkor.

Version 2011:1. Gällande från den 15 juli 2011. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten till ändringar av dessa villkor när som helst. Uppdateringar kommer att publiceras på www.c-pod.com (”Allmänna villkor”).

1. Definitioner

Med ”C-pod servrar” avses de servrar och annan hårdvara och infrastruktur som behövs för att tillhandahålla tjänsten.

Med ”C-pod” avses den enhet som möjliggör tjänsten.

”C-Pod web” betyder www.c-pod.com.

Med ”Avtal” avses den minsta avtalsperioden och ett sammanhängande avtalsvillkor i enlighet med punkt 5.1.

”Uppsägningsavgift” utgår vid avslutat avtal före utgången av den kortaste avtalsperioden.

Med ”Användare” avses ägaren av en C-pod.

Med ”Minsta avtalsperiod” avses den period under vilken användaren har avtalat om att använda och betala för tjänsten.

Med ”Månadsavgift” avses de månatliga utbetalningarna användaren betalar för tjänsten under avtalstiden.

Med ”Nätverk” avses det offentliga telekommunikationssystemet genom vilket tjänsten görs tillgänglig.

”Prissättning” avser priset för de tjänster som anges i tjänsteavtalet.

”Tjänsten” avser kommunikation och tillgång till infrastruktur och telekommunikationssystem som behövs för att avisera användaren om händelser ombord som upptäckts av den installerade C-pod-enheten.

”Serviceavtal” innebär avtalet mellan tjänsteleverantören och användaren.

Med ”tjänsteleverantör” avses C Security Systems AB.

2. Avtal

2.1 Tjänsten är beroende av att användaren och tjänsteleverantören har tecknat ett ömsesidigt serviceavtal på C-pod web. Tjänsteavtalet fastställer minsta avtalsperiod samt månatlig serviceavgift och ingås online på C-pod Web genom betalning av första månadsavgiften.

2.2 Tjänsteavtalet och de allmänna villkoren, inklusive tillägg till detta beslut, styr tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att ändra de allmänna villkoren. I de fall tjänsteleverantören gör ändringar i avtalet, kommer tjänsteleverantören underrätta användaren genom att publicera de ändrade allmänna villkoren på www.c-pod.com. Användaren godkänner sådana ändringar genom att betala nästa månadsavgift.

2.3 Ingen uttalande kring förändring av garanti som görs av något försäljningsombud, distributör, representant eller anställd hos tjänsteleverantören kan ändra serviceavtalet eller de allmänna villkoren.

3. Tjänstens omfattning

3.1 Tjänsten inkluderar (i)GSM kommunikation mellan C-podenheten och C-pod servrar, (ii) SMS-kommunikation mellan C-pod servrar och användarens mobiltelefon, (iii) e-postkommunikation mellan C-pod servrar och användaren, och (iv) tillträde till C-pod Web via Internet. Tjänsteleverantören ger också tillgång till support under avtalsperioden, tillgång till fria programuppdateringar samt rätten att använda programvara som ingår i tjänsten. Det åligger användaren att agera på alarm som sänds av C-pod systemet och för att upprätthålla aktuell information på C-pod Web.

4. Servicens tillgänglighet
GSM-tjänsten är tillgänglig både i det land där användaren normalt bor och internationellt. All GSM-kommunikation mellan C-podenheten och C-pod servrar ingår i avgiften för tjänsten. Det finns inga extra roamingavgifter för internationella användningsområden.

5. Avtalsperiod

5.1 Tjänsteavtalet har en ursprunglig avtalsperiod på 12 månader från den dag den första månadsavgiften har betalts och kommer därefter att automatiskt förlängas med 12 månader åt gången.

5.2 Användaren kan säga upp serviceavtalet genom att skriftligen meddela tjänsteleverantören minst 60 dagar före utgången av aktuell avtalsperiod.

5.3 Tjänsteleverantören kan säga upp serviceavtalet och tjänsterna till användaren när som helst, utan föregående meddelande eller med annan skyldighet till användaren om denne bryter mot detta avtal.

6. Användning av inbyggda SIM-kort

6.1 C-pod Enheten har ett inbyggt SIM-kort tillhörande tjänsteleverantören och inte användaren. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att avbryta tjänsten och permanent spärra SIM-kortet om: (i) kunden vid upprepade tillfällen underlåter att betala den månatliga serviceavgiften som enats om under avtalsperioden, (ii) SIM-kortet missbrukas på något sätt eller tas bort från C-pod-enheten.

6.2 Om tjänsten avbryts ska C-pod-enheten skickas till tjänsteleverantören för
SIM-kortsbyte. En minsta serviceavgift på fem gånger den aktuella månadsavgiften debiteras för detta.

6.3 Om C-pod enheten och/eller dess interna SIM-kort försvinner eller stjäls är användaren skyldig att omedelbart underrätta tjänsteleverantören. Fram till dess anmälan har tagits emot av tjänsteleverantören är användaren ansvarig för eventella och samtliga avgifter som gäller användande av C-pod-enheten eller SIM-kortet.

7. Månadsavgift

7.1 Användaren samtycker till att betala månadsavgift på utsatt tid samt underhålla och ange giltiga kreditkortsuppgifter på C-pod Web.

7.2 Månadsavgiften debiteras av tjänsteleverantören månadsvis i förskott på användarens kreditkort på den sista dagen i varje månad. Tillämplig valuta för din region anges i serviceavtalet.

7.3 Om användaren förbetalar månadsavgiften för en del av eller hela avtalsperioden kommer tjänsteleverantören börja dra månadsavgift från användarens kreditkort på den sista dagen av perioden som förskottsbetalats och tjänsteleverantören kommer därefter belasta användarens kreditkort i enlighet med punkt 6.2.

7.4 Användaren samtycker till att betala en förseningsavgift på 5 procent per månad på det obetalda beloppet och kommer debiteras på efterföljande förfallodatum. Tjänsteleverantören har rätt att avbryta tjänsten vid försenad betalning. Om detta sker har tjänsteleverantören rätt att ta ut en reaktiveringsavgift (för närvarande 300SEK) för varje upphävande av tjänsten.

7.5 Oavsett om tjänsteleverantören underlåter att tillhandahålla tjänsten till användaren under avtalsperioden, skall användaren vara skyldig att betala månadsavgift.

8. Kreditkortsinformation

8.1 Ingen kreditkortsinformation som kan missbrukas lagras på C-pod Servrar.

8.2 Användaren auktoriserar härmed tjänsteleverantören att (i) belasta det kreditkort som användaren angett vid C-Pod web för den månadsavgift eller andra avgifter som följer av serviceavtalet eller de allmänna villkor som tjänsteleverantören fastställt, (ii) automatiskt fortsätta belasta samma kreditkort (eller ersättande kort om det ursprungliga kortet förnyas, försvunnit, stulits eller ändras av någon anledning av kortutfärdaren och kortutfärdaren informerar tjänsteleverantören om det nya ersättande kortet), (iii) fortsätta försöka dra från kreditkortet alla belopp som beskrivs här tills dessa belopp betalats i sin helhet.

9. Förtida uppsägningsavgift

9.1 Tjänsteavtalet kan sägas upp av användaren före utgången av avtalsperioden, mot betalning till tjänsteleverantören. En förtida uppsägningsavgift utgår för varje hel månad som återstår av avtalsperioden.

10. Garanti för produkten och C-Pod-enheten

10.1 Den begränsade garantin som medföljer C-pod-enheten är den enda garantin gällande C-Pod-enheten.

10.2 Du bekräftar uttryckligen och accepterar att användning av C-pod-enheten sker på egen risk. C-pod-enheten och tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”.

10.3 Tjänsteleverantören ger inga garantier i förhållande till tillgänglighet, lämplighet eller underhåll av tjänsten och användaren erkänner att faktorer utanför tjänsteleverantörens kontroll kan påverka kvaliteten och tillgängligheten av tjänsten.

11. Begränsning av ansvar

11.1 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, undantar sig tjänsteleverantören uttryckligen ansvar för eventuella skador eller fordringar som kan uppstå på grund av eller i samband med tillhandahållandet av tjänster eller dess användning av användaren.

11.2 Tjänsteleverantören undantar sig allt ansvar för förlust, skada, kostnader, utgifter eller andra anspråk som härrör från fel eller brister i tjänsten eller C-pod-enheten.

12. Sekretess

12.1 Tjänsteleverantören förbinder sig att inte ställa till förfogande, till någon part icke direkt ansluten till tjänsteleverantören, data som lagrats på C-pod servrar, om inte användaren skriftligen eller tjänsteleverantören är skyldig till det i enlighet med tillämplig lag eller annan förordning fastställd av domstol eller annan behörig myndighet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, positioner och rörelser av båten, information om användarens adress, status för larm och varningar, telefonnummer, e-postadresser samt användarnamn och lösenord.

12.2 Användaren godkänner härmed tjänsteleverantörens rätt att lagra åtkomstdata på C-pod servrar för att hjälpa användaren i händelse av stöd och för felsökning, samt för systemunderhåll och uppgradering av programvara.

12.3 Tjänsteleverantören och dess återförsäljare förbehålls rätten att kontakta användaren, med hjälp av kontaktinformationen som lagras på C-pod-servrar, för att meddela användaren om eventuella problem, förbättringar eller andra saker som påverkar kvaliteten och säkerheten av tjänsten.

13. Uppsägning
skall göras skriftligen och ska skickas till C Security Systems AB, Vretenvägen 13B, SE-171 54 Solna, Sverige.

13.1 Ett meddelande skall anses mottaget när tjänsteleverantören har bekräftat mottagandet. Om tjänsteleverantören inte har bekräftat mottagandet, skall ett meddelande dock anses emottaget efter sju dagar, efter att det skickats per post.

14. Tillämplig lag
Serviceavtalet och de Allmänna Villkoren är reglerade av svensk lagstiftning utan hänsyn till juridiskakonflikter eller  principer.